Heart Half Full / Hjärtat halvfullt

20160610_170041

This is a love story. Each of these things symbolises a memory:

 • A packet of mung beans
 • A marmalade jar
 • An old coin
 • A captain’s hat
 • A train ticket
 • A stack of old magazines

Write two of the memories. Start the first memory with “I found…”. End the second memory with “There was no…”

When you have finished writing the two memories, read through the texts and pick out significant words to fill a glass with. Keep the words, write a new story, or re-write the one you have already got. Or give the words to someone who needs them.


 

Det här är en kärlekshistoria. Varje sak symboliserar ett minne:

 • Ett paket mungbönor
 • En marmeladburk
 • Ett gammalt mynt
 • En kaptenshatt
 • En tågbiljett
 • En trave gamla tidningar

 

Skriv två av minnena. Börja det första minnet med: “Jag hittade…”. Avsluta det andra minnet med: “Det fanns inget…”

När du har skrivit båda texterna, gå igenom dem och välj ut ord att fylla ett glas med. Behåll orden, skriv en ny historia eller skriv om den du redan har. Eller ge bort orden till någon som behöver dem.

 

Advertisement

Parsnip / Palsternacka

Flow writing is just what it sounds like: letting the words flow without stopping to think. In this exercise, non-thinking is precisely what I’d like you to do.

Below you’ll find five beginnings to sentences. Begin with the top one, and write for two minutes, without interruption. If you feel like your thoughts are starting to get in the way of your writing, write one word (any word, if you can’t think of one, use the word parsnip) over and over again until your creativity starts flowing again, or until time is up.

 • In between the trees there was…
 • It sounded like…
 • Whenever I tell someone that…
 • We always had…
 • Even though you didn’t…

 

If you would like to try more flow writing exercises, here are two more: Flow writing / Flödesskrivning   Word Run / Ordlopp


 

Flödesskrivning är som det låter, ett sätt att låta orden flöda utan att stanna upp och fundera. Icke-tänkande är precis det jag vill att du ägnar dig åt i den här övningen.

Längre ner ser du fem olika inledningar på meningar. Börja med den översta och skriv oavbrutet i två minuter. Om det känns som att dina tankar håller på att komma i vägen för skrivandet, skriv ett ord (vilket som helst, om du inte kan komma på ett, kan du använda ordet palsternacka) om och om igen tills du får fart på kreativiteten, eller tills tiden tar slut.

 • Mellan träden fanns…
 • Det lät som…
 • Varje gång som jag berättar för någon att…
 • Vi hade alltid…
 • Även om du inte…

 

Om du vill prova fler övningar i flödesskrivning, hittar du två till här: Flow writing / Flödesskrivning     Word Run / Ordlopp

Lessons in Origami / Origamilektioner

20160209_121942

Imagine that there are three advertisements/notices on this board:

 • One of them concerns something to be borrowed.
 • One of them refers to a specific location.
 • One of them concerns a favour or a job.

What are their headlines?

A fourth advertisement has just been ripped off – someone has folded the paper and put it in their pocket. Write the story.


 

Tänk dig att det sitter tre annonser/notiser på den här anslagstavlan.

 • En annons har med utlåning att göra.
 • En annons hänvisar till en specifik plats.
 • En annons handlar om en tjänst eller ett jobb.

Vad har de för rubriker?

En fjärde annons har precis rivits ner från tavlan. Någon har vikt ihop pappret och lagt det i sin ficka. Skriv historien.

The Pastry Challenge / Utmaning: Deg

It’s the finals of the tv program The Great British Bake-Off tonight. Regardless of whether or not you’re as excited about this as I am, you might want to try to write something inspired by the show…

Write an episode of a tv program which involves a competition of some kind. There should be at least 4 contestants in this episode. Depict what they are doing, but without spelling out what the competition is actually about. You can hint at it, but try to avoid explaining any rules; instead, show what rules there are by making one of the contestants break one of them.

On your marks. Get set. !!!

20150711_152239

Ikväll är det finalen av tv-serien The Great British Bake-Off. Misstänker att det kommer att dröja ett tag innan den här säsongen visas i Sverige, men ni kanske ändå vill testa en skrivövning som är inspirerad av programmet…?

Skriv ett avsnitt av en tv-serie som kretsar kring någon slags tävling. Det ska vara minst fyra tävlande i det här avsnittet. Beskriv vad de gör men utan att förklara vad tävlingen går ut på. Du kan ge ledtrådar om vad det handlar om, men istället för att förklara reglerna, låt en av karaktärerna bryta någon av dem.

Klaaara. Fääärdiga. !!!

Cucumber and Rose Water / Gurkskivor och rosenvatten

Direkt till den svenska beskrivningen

Write down five scents/smells. Don’t think too much, use the first ones that pop into your mind.

Now. Create five characters to go with the smells. Give each character an age, and a thing to carry.

Imagine someone following the character because of how they smell. Write a text from the point of view of the follower. Why are they following the character? Is it easy to take the same route as them, or are they confronted with obstacles on the way? Are they following the person because they are angry, or curious, or infatuated?


 

Skriv ner fem lukter/dofter. Tänk inte för mycket, använd de första lukterna som du kommer att tänka på.

Skapa fem karaktärer som lukterna tillhör. Ge varje karaktär en ålder och något att bära på.

Föreställ dig att någon följer efter en av karaktärerna på grund av hur hen luktar. Skriv en text ur följarens perspektiv. Varför följer hen efter karaktären? Går det enkelt att följa hen eller stöter de på hinder? Är personen som följer efter arg, eller nyfiken, eller förtjust?

Oars / Åror

IMG_0419

Till den svenska texten

Dear griffla friends,

Goodness, it’s been far too many sunny (or, in Edinburgh’s case, raw&cloudy) writing days since I last posted something here. What can I say, a full time job is not only full time in the amount of hours one spends at the work place every day, it is also how much space and energy it takes when one is free. For my own part, I have to say that it has been difficult to get a clear view once I’m at home. There have been a mass of reeds and algae blocking the sight of the kind of still lake and trees that I need in order to create. Or some other kind of metaphor. You know what I’m trying to explain. But. I’ve been missing this, and missing you. So. I’ll aim to start updating again, even though it might not be very often.

Hope you’ve had plenty of inspiration this spring and summer. Lots of good talks and found new truths while re-modelling your old ones. Oh, and excellent coffee. Or tea, if that’s what you prefer. And cake. Xx


Kära griffla-vänner

Gudars, det är alldeles för många soliga (eller, i Edinburghs fall, råa&molniga) skrivdagar sedan jag postade något här senast. Vad kan jag säga, ett heltidsjobb är inte bara på heltid räknat i antalet timmar en spenderar på arbetsplatsen varje dag. Det är också hur mycket plats och energi jobbet tar när en är ledig. För min egen del måste jag erkänna att det har varit svårt att få en öppen utsikt när jag väl kommit hem. Det har liksom varit fullt med vass och alger som har stått i vägen för vyn av den sortens lugna sjö och träd som jag behöver för att kunna skapa. Eller någon annan slags metafor. Ni vet vad det är jag försöker förklara. Men. Jag har saknat det här och jag har saknat er. Så jag ska försöka att börja uppdatera här igen, även om det kanske inte blir så ofta.

Hoppas att ni har haft redigt med inspiration den här våren och sommaren. Massor med goda samtal. Nya sanningar och ro att knåda om de gamla. Åh, Och utsökt kaffe. Eller te, om det är det ni föredrar. Och tårta. Xx (kör vi med det här tecknet på svenska?!)

The Change Is Pink / Förändringen är rosa

Direkt till den svenska beskrivningen

pink

Dear griffla wordsmiths, I’m sorry that I haven’t updated this site in a while – moving countries and starting a new job has taken every morsel of my attention. I told you earlier that I hoped to mix my change of scenery-&-people-inspiration into something creative; this prompt is certainly based on the idea of changing one’s life.

So. For today: Write down:

 • A vessel
 • A vegetable
 • A colour
 • An activity
 • A type of building

Now you have the basics for your character: The vessel is what your character uses to drink from; the vegetable is the main ingredient that the character uses when making soup; the colour is the most prominent colour of the scenery that the character can see from where they live; the activity is something that the character does regularly in the type of building that you have chosen.

Decide on a major change that the character does in their life. Now, determine which three things from the words listed above are immediately affected by the change they have made. Write a text where the character reflects on how and why these old routines/preferences have been replaced or abandoned.


Kära griffla-ordkonstnärer, ett allraödmjukast förlåt för att jag inte har uppdaterat den här sidan på ett tag – att flytta från ett land till ett annat och att börja på ett nytt jobb har tagit varenda liten smula av min koncentration. Tidigare skrev jag till er att jag hoppades på att kunna vända mitt miljö-och-människo-ombyte till något kreativt och den här skrivuppgiften är om något baserad på tanken att förändra ens liv.

Så. Dagens uppgift: Skriv:

 • Ett kärl
 • En grönsak
 • En färg
 • En aktivitet
 • En typ av byggnad

Nu har du grunderna till din karaktär: Kärlet är det som din karaktär använder som dryckeskärl, grönsaken är huvudingrediensen som karaktären kokar soppa på, färgen är den mest framträdande färgen i landskapet som karaktären kan se från där hen bor, aktiviteten är något som karaktären gör regelbundet i den typ av byggnad som du har valt.

Bestäm dig för en radikal förändring som karaktären gör i sitt liv. Välj sedan tre av dem saker som du har listat ovan som kommer att påverkas omedelbart av förändringen som hen har gjort. Skriv en text där karaktären reflekterar över hur och varför hen har ersatt eller övergett dessa vanor.

Chalked / Grifflat

Direkt till den svenska beskrivningen

chalkedWrangborgA little late in the day (UK time) compared to when I usually post these prompts, but here it is all the same. As usual, you can find the instructions to the Chalked tasks here. Edinburgh has been doing its magic by lacing the streets with sunshine today. It’s amazing to be back here again. A big Saturday smile to all of you!

grifflatWrangborgJämfört med när jag brukar lägga upp de här övningarna är det här lite sent (brittisk tid). Men. Här är uppgiften i alla fall. Som vanligt hittar du instruktionerna till Grifflat-uppgifterna här. Edinburgh har visat sitt mest magiska idag genom att strössla gatorna med solsken. Det är fantastiskt att vara tillbaka här igen. Ett stort lördags-leende till er allihop!


Today’s Chalked quote is from the poetry collection Vad ska vi göra med varandra (p. 77), written by the Swedish spoken word poet Jenny Wrangborg. The collection was published by Ordfront förlag, 2014. To my knowledge, there are, unfortunately, no English translations of Jenny Wrangborg’s poetry.


Dagens Grifflat-citat är från diktsamlingen Vad ska vi göra med varandra (s. 77), skriven av den svenska estradpoeten Jenny Wrangborg. Samlingen är utgiven på Ordfront förlag, 2014.

Halt / Stopp

station

Midnight. A sleeper train comes to a halt at a station. Someone standing on the platform mimes something to a person sitting inside the train. Just before the train leaves, the person in the train throws up their arms in a gesture of hopelessness.

Write the story.


Midnatt. Ett nattåg bromsar in på en station. Någon står på perrongen och mimar något åt en person som sitter inuti tåget. Alldeles innan tåget åker, håller personen på tåget upp armarna i hopplöshet.

Skriv historien.